Banner top Banner top
Danh mục sản phẩm
Tất cả hàng hoá do Hebe Stores cung cấp đều đảm bảo các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa:
 
Nhãn hàng hóa được thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

a) Tên hàng hóa

b) Công dụng chính

c) Thành phần, Hướng dẫn sử dụng và lưu ý.

d) Ngày Sản xuất.

đ) Hạn sử dụng & Số lô

e) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

f) Xuất xứ hàng hóa.

d) Tem hàng hoá.